Procedura de formulare şi soluționare a plângerii contravenționale

Împotriva proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se poate formula plângere contravențională în termen de 15 zile de la data înmânării sau, după caz, a comunicării procesului verbal. Plângerea trebuie să fie depusă la judecătoria în a cărei circumscripție a fost constatată fapta și se timbrează cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei.

Ordonanța Guvernului 2/2001 definește contravenția ca fiind fapta săvârșită cu vinovăție, stabilită și sancționată prin lege, ordonanță, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului municipiului București, a consiliului județean ori a Consiliului General al Municipiului București.

Totodată, este important de știut că aplicarea sancțiunii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei, iar executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat în termen de 2 luni de la data aplicării sancțiunilor.

Ce trebuie avut în vedere la momentul redactării plângerii contravenționale?

Instanța de judecată, când soluționează o plângere contravențională, are în vedere două aspecte: legalitatea și temeinicia procesului verbal. În privința legalității, instanța va analiza dacă procesul verbal cuprinde toate elementele obligatorii, prevăzute de art. 17 din OG 2/2001. Astfel, lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se poate constata și din oficiu, de către instanță. Astfel, dacă vă aflați în vreuna dintre situațiile arătate, instanța nu va mai analiza cauza pe fond, ci va admite plângerea contravențională și va anula procesul verbal, exonerând petentul de la sancțiunile aplicate.

Dacă procesul verbal întrunește toate condițiile de legalitate, instanța va proceda la analizarea temeiniciei acestuia, adică a modalității concrete de săvârșire a faptei prin raportare la sancțiunile aplicate. Astfel, la momentul redactării plângerii, se vor arăta motivele de fapt și de drept pentru care se cere admiterea acesteia. Proba situației de fapt poate fi făcută prin orice mijloc: foto, video, testimonial, înscrisuri.

În pronunțarea unei hotărâri, instanța va ține cont de toate elementele care au stat la baza întocmirii procesului verbal, în funcție de probele administrate în cauză. După închiderea dezbaterilor, soluția poate fi: de admitere a plângerii și de constatare a netemeiniciei procesului verbal, cu exonerarea de la sancțiunile aplicate, de admitere a plângerii și înlocuire a sancțiunilor aplicate cu avertisment sau de respingere a plângerii.

Trebuie să cunoașteți faptul că instanța de judecată are posibilitatea de a aplica sancțiunea avertismentului în locul celei înscrise în procesul verbal, chiar dacă actul normativ care stabilește pedepsirea contravenției nu prevede sancțiunea avertismentului.

Calea de atac

În situația unei soluții nefavorabile la instanța de fond, persoana nemulțumită (poate fi petentul sau instituția care a emis procesul verbal contestat), poate formula apel, pentru care va plăti o taxă judiciară de timbru de 20 lei. Instanța de control judiciar va relua analizarea legalității și temeiniciei procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției.

Procesul-verbal neatacat în termenul legal, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a soluționat plângerea constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Înlocuirea amenzii cu muncă în folosul comunității

În cazul in care contravenientul nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite, instituția emitentă va sesiza instanta în circumscripția căreia a fost săvârșită contravenția, în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea prestării unei activități în folosul comunității.

 

Av. Diana Alexandra Grama,

Baroul Galați

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*