Convocatorul sedinţei ordinare a C.J. Galaţi din 13 august 2018

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 365

din 09 august 2018

privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru luni, 13 august 2018, ora 1100, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru luni, 13 august 2018, ora 1100, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

  1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
  1. Acordarea unei finanțări nerambursabile din bugetul Județului Galați pentru Fundația „Inimă de copil” în vederea implementării proiectului „Centrul de recuperare și reabilitare pentru copii cu dizabilități”;
Iniţiator: Costel Fotea
  1. Aprobarea Proiectului Tehnic și a Documentației de Execuție pentru obiectivul de investiție: „Instalație de utilizare redusă și joasă presiune gaze naturale” la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „RĂSVAN ANGHELUŢĂ” Galaţi, str. Regiment 11 Siret, nr.6A, Cartier Ţiglina 1;
Iniţiator: Costel Fotea
  1. Trecerea terenului în suprafaţă de 4.600 m2, situat în municipiul Galaţi, Parc Rizer, str. Traian nr. 226 B, lot 2 aflat în domeniul public al judeţului Galaţi, din administrarea Consiliului Local al municipiului Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
  1. Modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 51/28.03.2017 privind darea în administrare a imobilelor (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi către Spitalul Orăşenesc Tîrgu Bujor şi aprobarea contractului de dare în administrare;
Iniţiator: Costel Fotea
  1. Exprimarea acordului Consiliului Judeţean Galaţi cu privire la oportunitatea transferului la nivelul judeţului Galaţi a competenţelor privind implementarea politicilor naţionale şi reglementărilor în domeniul tineretului şi sportului, exercitate în prezent de Ministerul Tineretului şi Sportului şi structurile sale teritoriale;
Iniţiator: Costel Fotea
  1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 9 august 2018, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

Costel Fotea

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*