Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați – 31 octombrie 2017

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 580

din 27 octombrie 2017

 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 31 octombrie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 31 octombrie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Aprobarea parteneriatului dintre Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi Asociaţia Sportivă Clubul de Ciclism Galaţi în vederea promovării unor obiective turistice şi de agrement aflate în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi – Pădurea Gârboavele, Balta Zătun şi Grădina Botanică – prin organizarea în comun a unor concursuri sau evenimente cu caracter sportiv;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Asocierea Judeţului Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu unitatea administrativ-teritorială comuna Nicorești din judeţul Galaţi, prin Consiliul Local Nicorești, în vederea acceptării acesteia din urmă, în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apa Galaţi“;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Darea în administrarea Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de administrare directă;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Darea în administrarea Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Galaţi a unor imobile (clădiri şi terenuri), aflate în domeniul public şi privat al judeţului Galaţi şi aprobarea contractului de administrare directă;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Punerea în aplicare a dispoziţiilor titlului executoriu, Sentinţa Civilă nr. 1682/09.10.2014 a Tribunalului Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea

Florinel – Petru Gasparotti

 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii „Înlocuirea acoperişului la clădirea administraţiei, farmacie şi laborator analize medicale” din cadrul Spitalului Oraşenesc Tg.Bujor, jud.Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 74 din 24.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Bereşti-Târgu Bujor şi DJ 251 Tecuci-Matca”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 125 din 29 octombrie 2015, privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţului Galaţi şi Municipiul Galaţi, în vederea asigurării serviciilor medico-sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi, în Centrul Medico-Social Pechea;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de fezabilitate) pentru obiectivul de investiţii Stație de sortare Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului Tehnic şi a Documentaţiei de execuție pentru obiectivul de investiţii Centrul de Management Integrat al deşeurilor Valea Mărului componentă a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea contului de execuţie la data de 30.09.2017;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea

Viorica Sandu

Mitică Sandu

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 27 octombrie 2017, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

 Costel Fotea

Don't be selfish, share it on...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*