Convocator ședință ordinară Consiliul Județean Galați – 26 ianuarie 2018

PREŞEDINTE

DISPOZIŢIA NR. 711

din 15 decembrie 2017

 privind: convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Galaţi pentru marţi, 19 decembrie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (1), (3) şi (7) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi;

În temeiul prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul Judeţean Galaţi pentru marţi, 19 decembrie 2017, ora 1400, la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, sala mare, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 

 1. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, pentru anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special (preşcolar, primar, gimnazial, învăţământ profesional) de pe raza administrativ teritorială a judeţului Galaţi pentru anul şcolar 2018-2019;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Stabilirea preţului mediu/tona de masă verde obţinută de pe pajişti pentru anul fiscal 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea preţurilor medii ale produselor agricole în vederea calculului venitului brut din arendă pentru anul fiscal 2018, în judeţul Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea taxelor şi tarifelor la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi pentru anul fiscal 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Plata din bugetul local al județului Galaţi a contribuţiei de membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Însuşirea raportului de reevaluare a activelor fixe corporale de natura construcţiilor şi terenurilor aflate în domeniul public şi în domeniul privat al Judeţului Galaţi şi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiatori: Costel Fotea

Florinel – Petru Gasparotti

 

 1. Aprobarea contului de execuţie al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.11.2017;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi»;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţia de Avizare Lucrări de Intervenţie), privind realizarea obiectivului „Extindere, Modernizare şi Dotare a Unităţii de Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judeţean DJ 242A”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea protocolului de colaborare dintre Judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad în cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti – Griviţa (DJ 254)”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului „Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Redistribuirea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA în vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judetene şi comunale pe anul 2017;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de protocol şi costurile pentru convorbiri telefonice la nivelul Consiliului Judeţean Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate), privind realizarea obiectivului de investiţii: „Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare şi expertizarea clădirii afectate „Spălătorie, bloc alimentar şi compartiment sterilizare Spital Orăşenesc Tg.Bujor ”, jud. Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din DALI (Documentaţie de Avizare Lucrări de Intervenţie), pentru obiectivul de investiţie: Amenajare Zonă de Agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie, privind realizarea obiectivului „Calamităţi Octombrie 2016, judeţul Galaţi”;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Însuşirea inventarului actualizat al bunurilor imobile înscrise în cartea funciară şi care aparţin domeniului public al judeţului Galaţi;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Aprobarea continuării, în anul 2018, a prestãrii serviciilor de asistenţă, consultanţă şi reprezentare juridică necesare pentru finalizarea dosarelor aflate în curs de soluţionare, potrivit contractelor anterioare şi aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare pentru Judeţul Galaţi în anul 2018;
Iniţiator: Costel Fotea
 1. Rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2017;
Iniţiatori: Costel Fotea

Viorica Sandu

Mitică Sandu

 1. Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.

Art.2. Mapele consilierilor judeţeni conţinând proiectele de hotărâri vor fi distribuite în data de 15 decembrie 2017, de către salariaţii Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

Art.3. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet ale Consiliului Judeţean Galaţi şi va fi comunicată Direcţiei patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,

 Costel Fotea

Don't be selfish, share it on...Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Pin on Pinterest
Pinterest

Postați un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*